Get Adobe Flash player

Contactgegevens

Korsten Interieurbouw BV
Molenakker 5b
5721 WR Asten

Tel. 06-41032446
Fax. 0493-380169

www.korsteninterieurbouw.nl
info@korsteninterieurbouw.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden

A.VERKOOP EN LEVERING
1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen leverancier en wederpartij. Afwijkingen alleen schriftelijk.

2. Aanbiedingen/Overeenkomst
Tenzij anders aangegeven blijven aanbiedingen 30 dagen geldig. De leverancier kan uitsluitend schriftelijk door een daartoe bevoegde worden gebonden. De verstrekte informatie blijft eigendom van de leverancier en mag door de wederpartij op geen enkele wijze worden doorgegeven. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke acceptatie door de wederpartij van het bindende aanbod. De leverancier is gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen en/of ten uitvoering derden in te schakelen.

3. Prijzen
Prijzen zijn gebaseerd op alle in/externe kostprijsfactoren en op levering van bedrijf van de wederpartij, excl. btw en excl. montage en inbedrijfstelling.
Wettelijk toegelaten prijs- en koerswijzigingen van meer dan 2% worden voorbehouden.

4. Levering en levertijd
Leveringstijdstip is het moment van overdracht, of het moment waarop de goederen ter beproeving/verzending gereed staan. Levertijden gelden bij benadering, overschrijding geeft nimmer recht op schadevergoeding. Zichtbare beschadigingen en/of tekorten uiterlijk binnen 24 uur na levering schriftelijk melden aan de leverancier.
Opslag is altijd voor rekening en risico van de wederpartij.

5. Transport/emballage
De wijze van transport wordt door de leverancier als goed koopman bepaald.
Korsten Interieurbouw BV
A Molenakkers 5b
5721 WR Asten
T 06-41032446
E info@korsteninterieurbouw.nl
W www.korsteninterieurbouw.nl
KVK 17213089
BTW NL8185.98.426.B.01
IBAN NL61RABO0134687531

6. Overmacht
Ingeval van overmacht heeft de leverancier het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of in overleg met de wederpartij een regeling te treffen.

7. Garantie
De leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het geleverde, tot 12 maanden na levering (inclusief zichtperiode), tenzij anders overeengekomen. Bij garantiewerk buiten bedrijf van de leverancier kunnen de extra (reis- , verblijf- , bijzonder transport, beproevings-) kosten worden berekend. Garantie vervalt indien de wederpartij de goederen onjuist heeft gebruikt c.q. heeft (laten repareren) gerepareerd. Verbruiksartikelen vallen buiten de garantie.

8. Retentierecht
De leverancier heeft het recht van terughouding op goederen zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de wederpartij.

9. Aansprakelijkheid
Behoudens dwingendrechtelijke bepalingen is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade. De aansprakelijkheid van de leverancier wordt mede beoordeeld op grond van eventuele aansprakelijkheidsverzekeringen en is beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde. Voor het overige vrijwaart de tegenpartij de leverancier tegen iedere vordering tot schadevergoeding, ongeacht de oorzaak.

10. Reclames
Reclames/klachten dienen binnen 8 dagen na (af)levering door de leverancier ontvangen te zijn. Retournering alleen met voorafgaande toestemming van de leverancier.

11. Eigendom
De leverancier behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van alle verstrekte documentatie, tekeningen, software e.d. uitdrukkelijk voor. Eventuele inbreuk op rechten van derden waarmee de wederpartij wordt geconfronteerd, moeten onmiddellijk worden gemeld bij de leverancier. Zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven alle geleverde goederen
Korsten Interieurbouw BV
A Molenakkers 5b
5721 WR Asten
T 06-41032446
E info@korsteninterieurbouw.nl
W www.korsteninterieurbouw.nl
KVK 17213089
BTW NL8185.98.426.B.01
IBAN NL61RABO0134687531
onvervreemdbaar eigendom van de leverancier. De leverancier verkrijgt in geval van be- of verwerking, vermenging, mede-eigendomsrecht in het nieuwe goed. De wederpartij dient in geval van doorverkoop mee te werken aan cessie.

12. Betaling/rente en kosten
Betaling uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op een daartoe aangewezen bank/girorekening. Primaire verrekening met de verschuldigde interest en invorderingskosten. Na verloop hiervan heeft de leverancier het recht om 1,5 % rente per (deel van) maand te berekenen. Alle invorderingskosten komen voor rekening van de nalatige wederpartij.

13. Annulering
De wederpartij kan de overeenkomst annuleren indien de leverancier haar leveringsplicht niet in redelijke termijn kan voldoen.

14. Geschillen
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, tenzij de leverancier anders verkiest.

B: MONTAGE/INSTALLATIEWERK
Deze voorwaarden gelden naast en in aanvulling op de hiervoor staande voorwaarden.

15. Oplevering
De (op) leveringstermijnen worden vermeld in de orderbevestiging. Vertragingen door overmacht is geen annuleringsgrond. Het werk wordt als (op)geleverd beschouwd na goedkeuring dan wel na mededeling dat het werk gereed is, of na (gedeeltelijke) ingebruikname. Kleine gebreken worden zo spoedig mogelijk hersteld. Adviezen garanderen geen resultaat.

16. Werkomvang
De omvang van het werk wordt bepaald door de inhoud van de opdrachtbevestiging. De wederpartij dient zorg te dragen voor bijkomende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen, zodat het
Korsten Interieurbouw BV
A Molenakkers 5b
5721 WR Asten
T 06-41032446
E info@korsteninterieurbouw.nl
W www.korsteninterieurbouw.nl
KVK 17213089
BTW NL8185.98.426.B.01
IBAN NL61RABO0134687531
montage/installatiewerk geen vertragingen ondervindt. De wederpartij staat ervoor in dat de nodige vergunningen e.d. worden geregeld.

17. Meer/minderwerk
Meerwerk kan zonder toestemming worden uitgevoerd en doorberekend tot 10% van het overeengekomen bedrag. Opdrachtwijzigingen gelden als meerwerk. Bij afwijkingen van meer dan 10% dient overleg plaats te vinden.

18. Garantie/aansprakelijkheid/reclames
De leverancier staat in voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het uitgevoerde werk. Reparatie en/of vervanging geldt als voldoening aan de garantieplicht. De garantie geldt niet indien gebreken niet verwijtbaar zijn aan de leverancier. Reclames inzake capaciteit uiterlijk schriftelijk een maand na (op)levering.

19.Betaling
De leverancier kan termijnbetaling verlangen, 50% bij overeenkomst, 35% bij aanvang werkzaamheden, 15% bij (op)levering.